Kwaliteit

print deze pagina
Kwaliteitssysteem
We zijn in het bezit van het kwaliteitswaarborg van 'Perspekt', namelijk het keurmerk 'Prezo'. We hebben in oktober 2017 voor het eerst een kwaliteitsaudit voor Prezo gehad, en de auditoren hebben ons het gouden keurmerk toegekend! Dit betekent dat we het volledig aantal toe te kennen punten hebben ontvangen.
De auditoren hebben naast de vastgestelde procedures en protocollen bekenen hoe wij dit in praktijk brengen. Er is gesproken met bewoners, deelnemers dagbesteding, verwanten, cliëntenraad, maar ook met medewerkers en natuurlijk de directeur. Ze hebben zo een goed beeld kunnen krijgen van hoe het er bij ons aan toe gaat.
Het auditverslag is hier in te zien.

In juli 2019 hebben we een tussentijdse audit gehad. Opnieuw heeft de auditeur het hele bedrijf bekeken, gepraat met mensen, situaties bekeken, etc. en vervolgens toegekend dat we nog steeds ruim voldoen aan alle eisen voor het gouden keurmerk. Het auditrapport van september 2018 is hier in te zien, van 2019 hier.

Kwaliteitscertificaat Zoönosen
De Berkelhof beschikt over het kwaliteitscertificaat Zoönosen van de Gezondheidsdienst voor dieren (voor kinder- en zorgboerderijen). De Berkelhof is geen kinderboerderij, maar we hebben wel heerlijk knuffelbare dieren en daarom mogen onze dieren geen ziektes onder de leden hebben. Wij garanderen dan ook dat we handelen met de juiste medische voorzorg en dagelijkse hygiëne.

Veiligheid
Als onderdeel van het kwaliteitskeurmerk wordt jaarlijks een risico-inventarisatie uitgevoerd. Wij hebben hiervoor preventiemedewerkers in dienst die het hele jaar door alert zijn op alle mogelijke gevaren. Jaarlijks worden gereedschappen, ladders etc. op veiligheid getoetst. Daarnaast houden wij regelmatig ontruimingsoefeningen en zijn vrijwel alle medewerkers BHV opgeleid.

In de omgang met medicijnen zijn wij zeer nauwkeurig. Op De Berkelhof werken mensen met verschillende opleidingsachtergronden. Alle medewerkers die medische handelingen uitvoeren worden regelmatig bijgeschoold door onze BIG geregistreerde medewerker (aangesloten bij de registratie van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). De BIG geregistreerde wordt ondersteund door de huisarts. Jaarlijks wordt het hele team bijgeschoold. Tussen directeur, coördinator zorg, BIG-geregistreerde medewerker, huisarts, arts verstandelijke gehandicapten (AVG) en apotheker vindt jaarlijks een overleg plaats waarin onder andere de samenwerking wordt geëvalueerd en de gemelde incidenten en calamiteiten (MIC's) worden besproken. Ook wordt het medicatiegebruik van iedere bewoner dan doorgesproken.

Meldcode veilig thuis
Als zorgorganisatie zijn wij aangesloten bij multisignaal en werken wij met de 'Meldcode veilig thuis'. Vanaf 1 juli 2013 is de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. De wet stelt het gebruik van een meldcode verplicht voor professionals bij (mogelijke) signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Per 1 januari 2019 is de meldcode aangepast. Melden bij Veilig Thuis wordt bij vermoedens van acute en structurele onveiligheid de professionele norm. Wij nemen dit erg serieus.

Multisignaal is een systeem, waarin hulpverleners en andere professionals de persoonsgegevens registreren van de jongeren (tot 23 jaar) waarover zij zich zorgen maken. Deze registratie bevat geen inhoudelijke informatie. Met het afgeven van een signaal in Multisignaal wordt het netwerk rondom een kind/jongere in beeld gebracht. Het zorgt ervoor dat de hulpverleners elkaar snel weten te vinden. Veilig Thuis geeft een signaal af in Multisignaal van alle kinderen/jongeren, die bij een melding betrokken zijn.

Kijk hier voor meer informatie. 


Kwaliteit van de zorg
Op De Berkelhof zorgen 23 toegewijde, goed opgeleide medewerkers voor deskundige en professionele begeleiding. Regelmatig worden bijscholingen en cursussen gevolgd om het niveau op peil te houden en relevante ontwikkelingen in de zorg te kunnen volgen. Tevens worden wij ondersteund door een orthopedagoog, die ons met haar professionele kijk helpt waar het nodig is.


Stichting De Berkelhof
Haarlosesteeg 4, 7273 PV Haarlo | T (0545) 26 17 22 | E info@deberkelhof.nl | Disclaimer